AKTUALNO

 • 19.10.2018
  Podatki državne topografske karte 1 : 25.000 v rastrski obliki in podatki državne topografske karte 1 : 50.000 v vektorski obliki so na voljo tudi v koordinatnem sistemu D96.

  Objavljeni so posodobljeni podatki registra zemljepisnih imen v starem in novem koordinatem sistemu.

  Podatki registra nepremičnin se po novem izvažajo v csv datotekah, ki so nadomestile txt datoteke.

 • 06.07.2018
  V aplikaciji je dodan sklop nepremičninskih podatkov za območje občine. Po izboru željene občine si lahko prenesete paket s podatki, ki vključuje podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

 • 26.04.2018
  Izdelanih je 5 novih listov Državne topografske karte 1 : 50.000 v rastrski in vektorski obliki.

 • 25.04.2018
  V izvoz grafičnih podatkov zemljiškega katastra je dodan tudi sloj daljic.

 • 10.04.2018
  Objavljeni so novi podatki Katastra stavb in Registra nepremičnin, ki vključujejo spremembe, najavljene 27.03.2018 na Portalu Prostor.

 • 27.03.2018
  Sprememba šifrantov katastra stavb in registra nepremičnin ter podatka »dvigalo« v registru nepremičnin


  Geodetska uprava RS bo, da se zagotovijo bolj kakovostni in popolni podatki v posameznih javnih evidencah, ki jih določa ZEN (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin) zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin, predvidoma s 3.4.2018 izvedla naslednje spremembe:

  Kataster stavb
  •    Dopolnjen, popravljen in spremenjen bo šifrant dejanske rabe delov stavb.
  •    Nov oz. spremenjen bo šifrant prostorov v delu stavbe po namenu uporabe.

  Register nepremičnin
  •    Dopolnjen, popravljen in spremenjen bo šifrant dejanske rabe delov stavb.
  •    Nov oz. spremenjen bo šifrant prostorov v delu stavbe po namenu uporabe.
  •    Spremenjen bo šifrant tip stavbe.
  •    Podatek o dvigalu se iz stavbe prenese na del stavbe.

  Zaradi zgoraj naštetih sprememb, se spreminja obstoječa struktura podatkov REN. Ker pa se spreminja vsebina nekaterih obstoječih šifer ali šifrantov in bodo posledično prešifrirani tudi podatki, je nujno, da si tako šifrante kot podatke KS in REN, v kolikor jih hranite pri sebi, po 3. 4. 2018 v celoti osvežite. Predvsem šifrant prostorov delov stavb se vsebinsko spreminja v celoti (npr. šifra 8 v starem šifrantu ne pomeni enako kot šifra 8 v novem), zato je nujno, da prevzamete celoten nov šifrant in podatke in ne samo njihove vrednosti.

  KS – opis strukture podatkov po 3. 4. 2018
  REN – opis strukture podatkov po 3. 4. 2018
  Šifrant KS, REN po 3. 4. 2018

 • 20.03.2018
  Posodobljena je vsebina rastrskih državnih preglednih kart.

 • 05.03.2018
  Novi podatki v sklopu 3. Državna topografska karta: zvezni sloj Državne topografske karte merila 50.000.
  Zvezni kartografski prikaz in zvezna vektorska zbirka podatkov sta najbolj ažurna podatkovna niza DTK50 oz. DTK50V. Vsako leto se detajlno obnovi in ponovno izdela določeno število listov karte, vendar pa se obnavlja vsebina tudi na drugih delih karte – npr. sistematična obnova podatkov določenega objektnega tipa (ceste, železnice, vodotoki…), obnova podatkov na posameznih prioritetnih območjih in podobno. To pomeni, da se vse spremembe ne odrazijo samo na listih, ki so obnovljeni, ampak tudi na drugih območjih.

 • 02.02.2018
  Preko aplikacije EGP je omogočen prevzem podatkov katastra stavb (KS), zemljiškega katastra (ZK) in registra nepremičnin (REN).
  Pri podatkih KS je možen prevzem grafičnih podatkov o stavbah in opisnih podatkov o stavbah z vključenimi podatki o upravljavcih.
  Pri podatkih ZK je možen prevzem grafičnih podatkov o parcelah in opisnih podatkov o parcelah.
  Pri REN je možen prevzem opisnih podatkov o nepremičninah, ki vsebujejo tudi podatke o upravljavcih in lastnikih, ki so pravne osebe.

  Podatki se načeloma osvežujejo enkrat mesečno.

 • 26.01.2018
  V sklopu poglavja 2. Zbirka topografskih podatkov je objavljena povezava na WMTS spletni servis za prikaz podatkov DTM.

 • 19.01.2018
  V poglavju 12. Zbirka vrednotenja nepremičnin so objavljeni osveženi podatki o modelih vrednotenja in vrednostnih conah.